0919 686 686

Luật Đất Đai

Đất ở nông thôn là gì ?

Đất ở nông thôn là gì ?

Đất ở nông thôn là gì ? Đất ở đô thị là gì ? Phân loại đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị như thế nào