0919 686 686

Đất ở nông thôn là gì ?

Đất ở nông thôn là gì ? Đất ở đô thị là gì ? Phân loại đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị như thế nào ?

So sánh đất ở nông thôn và đất ở đô thị tại Việt Nam

Đất ở tại nông thôn là gì ?

Đất ở tại nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, trừ đất ở tại khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại vẫn thuộc xã quản lý

Bao gồm: đất để xây dựng nhà, các công trình phục vụ cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Đất ở tại đô thị là gì ?

“Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã nhưng hiện tại vẫn do xã quản lý.”

– Đất ở tại đô thị gồm: đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai 2013).

Xem thêm : Thế nào là đất phi nông nghiệp