0919 686 686

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 chuẩn nhất

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bao gồm các hồ sơ sau:

 • Tờ trình yêu cầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của cơ quan đơn vị lập quy hoạch thành phố (có nêu lý do, nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị) (bản chính).

 • Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản ý kiến của cơ quan có bổn phận kiểm tra quy hoạch thành thị theo quy định sau lúc kiểm tra, Nhận định thực hiện quy hoạch thị thành (đối có các quy hoạch chi tiết các Dự án đầu cơ xây dựng thì cần có bản sao (chứng thực) văn bản quan niệm của UBND quận, thị xã về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sau lúc chủ đầu cơ báo lý do, bắt buộc nội dung điều chỉnh).

 • Bản sao (chứng thực) Quyết định phê chuẩn đồ án quy hoạch chi tiết cần điều chỉnh cục bộ.

 • Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp quan điểm của cùng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỉnh thành và các khu vực tiếp giáp với chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Quy trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

Thành phần của bản vẽ cần điều chỉnh quy hoạch

 • Bản sao các bản đồ quy hoạch của đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt;
 • Bản đồ vị trí, giới hạn lô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích trong khoảng bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng dùng đất đã được phê duyệt);
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (chỉ diễn đạt khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận để phân tích sự kết hợp về công ty không gian, cảnh quan kiến trúc và nối kết cơ sở công nghệ, hạ tầng xã hội tại khu vực);
 • Đối mang trường hợp nội dung điều chỉnh mang ảnh hưởng ảnh hưởng cần phải điều chỉnh quy hoạch liên lạc, quy hoạch hệ thống hạ tầng công nghệ khác thì cần mang thêm: bản đồ quy hoạch liên lạc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng công nghệ khác (gồm những bản vẽ như trường hợp lập mới những cái quy hoạch đô thị) theo phương án điều chỉnh trong phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ.

(Tùy theo quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ, với thể gộp chung các bản đồ vị trí, bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tiêu dùng đất khu vực điều chỉnh vào chung 1 bản vẽ).

 • Dự thảo Quy định điều hành theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (bản chính).

 • Đĩa CD lưu trữ nội dung tờ trình, bản vẽ phương án điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết

Nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

 • Doanh nghiệp, tư nhân chuẩn bị giấy tờ theo quy định và nộp thủ tục tại phòng ban tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ban điều hành đầu tư – xây dựng
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý đầu tư – xây dựng thủ tục, rà soát tính hợp lệ và rất nhiều của những giấy tờ có trong hồ sơ:
 • Trường hợp hồ sơ đã tất cả và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

 • Trường hợp giấy tờ chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để tư nhân, doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ dĩ nhiên phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp thủ tục.

 • Kể từ ngày nhận phần lớn giấy tờ hợp thức, Ban điều hành đầu tư – xây dựng coi xét và ban hành quyết định chuẩn y điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho đơn vị, tư nhân đủ điều kiện.Nếu như ko cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân đề xuất.